Skip to content

Regulamin

Regulamin strony internetowej Ewolucja Biznesu

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa Ewolucja Biznesu, dostępna pod adresem internetowym https://panel.ewolucjabiznesu.pl/, prowadzona jest przez Evolution Company Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg, NIP: 7471920063, REGON: 388844415.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców odwiedzających i korzystających ze strony internetowej i określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje

 1. Evolution Company – Evolution Company Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu lub nabywająca towar od Księgarni, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – każdy podmiot zawierający umowę sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu lub korzystający z nieodpłatnych usług, świadczonych przez Evolution Company.
 4. Księgarnie – sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż książek prezentowanych na Portalu, pod adresem internetowym:
  1. https://www.ceneo.pl/ – prowadzony przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928;
  2. https://onepress.pl/ – prowadzony przez Helion SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, KRS: 0000389545.
 5. Produkt – dostępny w Sklepie przedmiot lub usługa będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą lub Księgarnią, promowany i oferowany na Portalu.
 6. Portal – strona pod adresem internetowym https://ewolucjabiznesu.pl/.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej.
 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://wpidea.pl/, prowadzący sprzedaż szkoleń online, tworzonych przez Evolution Company.
 10. Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 665-263-01-38, oferująca produkty oraz usługi świadczone przez Evolution Company w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 11. Zamówienie – umowa zawierana między Sprzedawcą lub Księgarnią, a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów promowanych i oferowanych przez Evolution Company.

§ 3. Kontakt z Evolution Company

 1. Adres Evolution Company: ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg.
 2. Adres e-mail Evolution Company: kontakt@ewolucjabiznesu.pl.
 3. Klient może kontaktować się z Evolution Company za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może kontaktować się z Evolution Company od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

§ 4. Informacje ogólne

 1. Evolution Company w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, przekroczeniu możliwości technicznych serwerów lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Portalu w celach prezentacji Produktów należą do Evolution Company, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Evolution Company wyrażoną na piśmie.
 3. Evolution Company dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Strona Internetowa Portalu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Portalu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Portalu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Evolution Company, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Evolution Company oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Evolution Company, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Evolution Company; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 9. Produkty nabyte w ramach realizacji Zamówienia nie mogą być udostępniane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem, odpłatnie lub nieodpłatnie, w szczególności nie mogą one być poddane dalszej dystrybucji w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę trzecią.

§ 5. Zasady składania i realizacji Zamówienia w Sklepie oraz Księgarni

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie Sprzedawcy niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Portalu oraz Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zamówienia składane są każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, do którego odesłania umieszczone są na Portalu. Klient nie zawiera umowy sprzedaży Produktu z Evolution Company. Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą, z którym Evolution Company zawarł stosowną umowę.
 4. Evolution Company nie pozyskuje ani nie przetwarza danych osobowych Klienta w związku z procedurą zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Produkty.
 5. Umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Klienta względem Evolution Company.
 6. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Zamówienie Produktu przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z regulaminem Sklepu i jego akceptację w formie elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym).
 8. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej.
 10. Wszelkie szczegółowe warunki składania i realizacji Zamówień, zasad świadczenia usług przez Sprzedawcę, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, w tym informacje dotyczące płatności, dostawy, zasad rozpatrywania reklamacji oraz praw przysługujących Konsumentom w związku z zawarciem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępne są w Regulaminie Serwisu WPIDEA, opublikowanym na stronie internetowej Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://wpidea.pl/wp-content/uploads/2020/03/regulamin-serwisu-wpidea.pdf.
 11. Postanowienia ust. 1-9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do składania przez Klienta Zamówienia w Księgarni. Wszelkie szczegółowe warunki składania i realizacji Zamówień, zasad świadczenia usług przez Księgarnie, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, w tym informacje dotyczące płatności, dostawy, zasad rozpatrywania reklamacji oraz praw przysługujących Konsumentom w związku z zawarciem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępne są (odpowiednio):
  1. w Regulaminie Świadczenia Usług Dla Użytkowników CENEO, opublikowanym pod adresem internetowym: https://info.ceneo.pl/regulamin;
  2. w Regulaminie zakupów w księgarni internetowej onepress.pl, opublikowanym pod adresem internetowym: https://onepress.pl/przewodnik/regulamin.phtml.

§ 6. Usługi nieodpłatne

 1. Evolution Company świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 1. Newsletter;
 2. Blog;
 3. prowadzenie kanału w serwisie YouTube.
 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Evolution Company zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej oraz swoje imię, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Evolution Company na stronie internetowej Portalu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter jest świadczona przez Evolution Company przy wykorzystaniu programu Freshmail, do którego wyłączne prawa przysługują FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Evolution Company, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Evolution Company. Newsletter przesyłany jest przez Evolution Company do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. Rezygnacja z korzystania z usługi Newsletter jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
 8. Prócz sposobu określonego w ust. 8 niniejszego paragrafu, Klient może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu. Postanowienie ust. 8 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 9. Treści umieszczane w Newsletterze, Blogu oraz w formie filmów publikowanych za pośrednictwem serwisu YouTube stanowią wyłączny przedmiot osobistych oraz majątkowych praw autorskich Evolution Company – z zastrzeżeniem regulaminów stron internetowych, na których Evolution Company będzie udostępniał materiały w ramach nieodpłatnego świadczenia usług. Evolution Company nie jest odpowiedzialny za możliwość odtworzenia przez Klienta publikowanych materiałów.

§ 7. Promocja „Gwarancja satysfakcji”

 1. Evolution Company, do odwołania wprowadza promocję, na mocy której Klientowi nabywającemu szkolenie w okresie jej obowiązywania, przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej ceny, jeżeli uzna, że szkolenie nie spełnia jego oczekiwań.
 2. Prawo żądania zwrotu ceny może być zrealizowane w terminie 14 dni od daty zakupu szkolenia za pośrednictwem Sklepu.
 3. Promocja obejmuje wybrane szkolenia oferowane w Sklepie, zgodnie z informacją zawartą na Portalu.
 4. Do skorzystania z prawa zwrotu niezbędne jest pobranie formularza zwrotu dostępnego na Portalu, jego wydrukowanie, wypełnienie zgodnie z instrukcjami i odesłanie skanu na adres na adres wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zwrot uiszczonej ceny nastąpi w ciągu 30 dni od daty przesłania formularza, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Evolution Company zastrzega sobie prawo odwołania promocji w każdym czasie, jak również zmiany jej warunków.

§ 8. Zakup w przedsprzedaży

 1. Evolution Company może umożliwić zakup szkolenia, które nie zostało jeszcze wyprodukowane i oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na warunkach określonych w odrębnej umowie między Evolution Company a Klientem.
 2. Zakup szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klient który zdecyduje się na zakup szkolenia, za określoną w umowie cenę, nabywa prawo do otrzymania dostępu do szkolenia w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie, w momencie, w którym film szkoleniowy zostanie ukończony.
 4. Po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania zakupu, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem uiszczonej ceny.
 5. Przed ukończeniem szkolenia, Evolution Company może odstąpić od jego produkcji i w ten sposób odstąpić od obowiązku zawarcia umowy. Klientowi nie przysługują z tego tytułu wobec Evolution Company żadne inne roszczenia poza prawem do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny.

§ 9. Konkursy w mediach społecznościowych

 1. Evolution Company może organizować promocje i konkursy w mediach społecznościowych.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i można w każdej chwili wycofać się z uczestnictwa.
 3. Szczegółowe warunki udziału w danym konkursie zostają podane przez Evolution Company w momencie jego ogłoszenia, za pośrednictwem danego medium społecznościowego, na którym konkurs jest organizowany.
 4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na szczegółowe warunki organizacji danego konkursu.
 5. Evolution Company zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdej chwili, bez podania przyczyn. Uczestnikom konkursu nie przysługują wobec Evolution Company żadne roszczenia w związku z odwołaniem konkursu.
 6. Kryteria wyłaniania zwycięzcy konkursów i promocji pozostawione są uznaniu Evolution Company i nie podlegają ujawnieniu na żądanie uczestników. Samo uczestnictwo w konkursie lub promocji nie gwarantuje nagród.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą lub Księgarnią.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą lub Księgarnią.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą lub Księgarnią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. Dane osobowe w Portalu

Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych zostały ujęte w Polityce Prywatności i cookies, dostępnej na stronie internetowej Portalu.

§. 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Usługi nieodpłatne są świadczone przez Evolution Company w języku polskim.
 3. Evolution Company zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu świadczenia usług nieodpłatnych lub zmiany podmiotów, z którymi współpracuje Evolution Company – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Portalu. O każdej zmianie Evolution Company może poinformować Klienta za pośrednictwem usługi nieodpłatnej (Newsletter).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 5. Do rozpatrywania sporów sądowych, dotyczących wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, właściwy jest sąd powszechny ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Evolution Company.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 .