Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies – VOD Ewolucja Biznesu

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej pod adresem internetowym https://vod.ewolucjabiznesu.pl/ (zwanego dalej: „Portalem”).
 2. Właścicielem Portalu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Evolution Company Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg, NIP: 7471920063, REGON: 388844415 (zwaną dalej: „Evolution Company”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Evolution Company za pośrednictwem Portalu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.
 4. Evolution Company dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Portal.

2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

 1. Evolution Company zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”.
 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 1. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o nieodpłatne świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wysłania wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na Portalu w celu kontaktu z Evolution Company. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje następujące dane:
 1. adres e-mail;
 2. imię.
 1. W przypadku wysłania wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na Portalu, Użytkownik podaje następujące dane:
 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko (opcjonalnie).
 1. Podczas korzystania ze strony internetowej Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Portalu. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności Portalu takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 4. Przekazanie danych osobowych do Evolution Company jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w danych w przypadku subskrypcji nieodpłatnej usługi Newsletter uniemożliwi wykonywanie tej usługi przez Evolution Company.

3. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Evolution Company przy prowadzeniu Portalu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Evolution Company, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające: Evolution Company korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Evolution Company. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Portalu, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 3. Administratorzy: Evolution Company korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Realizują oni Zamówienia, składane bezpośrednio przez Użytkowników w związku z usługami oraz towarami, promowanymi i oferowanymi na Portalu.
 4. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 6. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Evolution Company tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 7. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Evolution Company tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec Evolution Company. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 8. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Portalem.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Evolution Company będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Portalu.
 10. W przypadku skierowania żądania Evolution Company udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Evolution Company na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Evolution Company produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Portal. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Portalu.
 2. Evolution Company wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 3. Evolution Company wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Evolution Company wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 5. popularyzacji Portalu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 6. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).
 7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Portalu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 8. Evolution Company może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Portal przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Evolution Company przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Portalu.
 9. Portal zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Evolution Company nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Do tych stron internetowych należą w szczególności:
 1. Instagram (administrator: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA), polityka prywatności dostępna pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875;
 2. YouTube (administrator: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA), polityka prywatności dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en;
 3. Ceneo.pl (administrator: Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) polityka prywatności dostępna pod adresem: https://info.ceneo.pl/regulamin#zalacznik1-4-prywatnosc2;
 4. Onepress.pl (administrator: Helion SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice), polityka prywatności dostępna pod adresem: https://onepress.pl/przewodnik/politykaprywatnosci.phtml;
 5. WP-Idea.pl (administrator: Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi), polityka prywatności dostępna pod adresem: https://wpidea.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Zmiana stron internetowych podanych w ust. 7 powyżej, za których obowiązujące zasady ochrony prywatności Evolution Company nie ponosi odpowiedzialności, nie wymaga zmiany niniejszej Polityki prywatności.

5. Prawa osób, których dane dotyczą (RODO)

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Evolution Company.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Evolution Company zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Evolution Company może świadczyć jedynie za zgodą.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Evolution Company przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Evolution Company, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwienie korzystania z Portalu, a także badanie satysfakcji.
 7. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 8. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Evolution Company nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 9. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 10. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 11. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Evolution Company podlega;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Evolution Company może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Evolution Company. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Evolution Company, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Evolution Company nie będzie też wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 3. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Evolution Company ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Evolution Company, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Evolution Company potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Evolution Company niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 6 Polityki Prywatności.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Evolution Company, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Evolution Company bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Evolution Company prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Evolution Company spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Evolution Company nie będzie mogło spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Użytkownik może zgłaszać do Evolution Company skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Użytkownik ma prawo żądać od Evolution Company przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki Prywatności.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Postanowienia końcowe

 1. Evolution Company zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu świadczenia usług nieodpłatnych lub zmiany podmiotów, z którymi współpracuje Evolution Company. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na Portalu. O każdej zmianie Evolution Company może poinformować Użytkownika za pośrednictwem usługi nieodpłatnej (Newsletter).
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@ewolucjabiznesu.pl.